Ochrana osobných údajov

Poučenie o právach dotknutej osoby

podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorýchzákonov v znení neskorších predpisov

 

AMBIENTE design s.r.o., Dom nábytku Átrium, Einsteinova, 851 01 Bratislava je na účely zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov") prevádzkovateľom informačných systémov,  v ktorých sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, a to na základe: priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,  ustanovení tohto zákona alebo osobitného zákona, súhlasu dotknutej osoby alebo na zäklade zmluvy s dotknutou osobou.

 

Týmto si prevádzkovateľ plní voči dotknutým osobám, ktorých osobné údaje vo svojich informačných systémoch spracúva, svoju zákonnú povinnosť podľa § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov - dotknutej osobe vopred oznámiť tieto informácie:

 

 1. identifikačné údaje prevádzkovateľa:

AMBIENTE design s.r.o., Dom nábytku Átrium, Einsteinova, 851 01 Bratislava , IČO: 35 865 326

 1. identifikačné údaje sprostredkovateľa, s ktorým má prevádzkovateľ uzatvorenú Zmluvu o zabezpečení ochrany osobných údajovspracúvaných sprostredkovateľom v zmysle§ 8 3 zákona o ochrane osobných údajov:

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

 1. účel spracúvania   osobných   údajov   je   vymedzený   v Evidenčných   listoch/Oznámeniach/Žiadosti  o osobitnú   registráciu a súvisiacich dokumentoch vedených o informačných systémoch prevádzkovateľa. Uvedenými tlačivami si prevádzkovateľ plní svoju    povinnosť    vedenia    evidencie/oznamovacej    povinnosti/osobitnej    registrácie svojich    informačných    systémov podľa § 33-44/ 35 -36/ § 37 - 39 zákona o ochrane osobných údajov. Údaje z evidencie/oznámení/osobitnej registrácie prevádzkovateľ sprístupní na požiadanie.Vybavuje linka:
 2. zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov spracúvaných prevádzkovateľom v jednotlivých informačných systémoch jevymedzený v Evidenčných listoch/Oznámeniach/Žiadosti o osobitnú registráciu a súvisiacich  dokumentoch vedených o informačnýchsystémoch prevádzkovateľa. Uvedenými tlačivami si prevádzkovateľ plní svoju povinnosť vedenia evidencie/oznamovacejpovinnosti/osobitnej registrácie svojich informačných systémov podľa§ 33-44/ 35 -36/ § 37 - 39 zákona o ochrane osobných údajov. Údaje z evidencie/oznámení/osobitnej registrácie prevádzkovateľ sprístupní na požiadanie. Vybavuje linka:
 3. doplňujúce informácie, ktoré   s ohľadom   na  všetky  okolnosti   a podmienky  spracúvania  osobných   údajov  potrebné pre dotknutú  osobu  na zaručenie  jej práv a právom chránených  záujmov (tretie strany,  okruh príjemcov,  forma zverejnenia, tretie krajiny) jevymedzený v Evidenčných listoch/Oznámeniach/Žiadosti o osobitnú registráciu a súvisiacich dokumentoch vedených o informačnýchsystémoch prevádzkovateľa. Uvedenými tlačivami si prevádzkovateľ plní svoju povinnosť vedenia evidencie/oznamovacej povinnosti/osobitnej registrácie svojich  informačných  systémov podľa§ 33-44/ § 35 -36/ § 37 - 39 zákona o ochrane osobných údajov. Údaje z evidencie/oznämení/osobitnej registrácie prevádzkovateľ sprístupní na požiadanie. Vybavuje linka:
 4. v podmienkach prevádzkovateľa získavajú osobné údaje len osoby, ktoré môžu svoju totožnosť preukázať ako oprávnené osoby a preukázať svoju príslušnosť hodnoverným dokladom k prevádzkovateľovi.
 5. v podmienkach prevádzkovateľa, pokiaľ sú osobné údaje získavané na základe súhlasu dotknutej osoby podľa § 11, tieto údaje súzískavané výlučne na základe dobrovoľnosti, pričom dotknutá osoba si je vedomá času platnosti svojho súhlasu.
 6. v podmienkach prevádzkovateľa, pokiaľ sú osobné údaje získavané na základe priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo zákona, prevádzkovateľ oznámi dotknutej osobe právny zäklad, ktorý jej túto povinnosť ukladá a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje.

 

Všetky dotknuté osoby, ktorých osobné údaje sa v podmienkach prevádzkovateľa v jednotlivých IS spracúvajú majú podľa § 28zákona o ochrane osobných údajov nasledujúce práva:

 

 1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať
  1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvanf osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa
 • 15 ods. 1 plsm. a) až e) druhý až fiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiťsa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 1. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

 

 

 

 

 

 

 1. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetomspracúvania,
 2. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady

obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

 1. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 2. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúvaosobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
 1. Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného

zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

 1. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
  1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jejsúhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
  2. využívaniu osobných údajov uvedených v§ 10 ods. 3 písm. á) [Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby aj vtedy, ak predmetomspracúvania sú výlučne titul, meno, priezvisko a adresa dotknutej osoby bez možnosti priradiť k nim ďalšie jej osobné údaje a ich využitie je určené výhradne pre potreby prevádzkovateľa v poštovom styku s dotknutou osobou a evidencie týchto údajov; ak je predmetom činnosti prevádzkovateľa priamy marketing, uvedené osobné údaje môže poskytovať, bez možnosti ich sprístupňovania a zverejňovania, len vtedy, ak sú poskytované inému prevádzkovateľovi, ktorý má rovnaký predmet činnosti, výhradne na účely priameho marketingu, a dotknutá osobapísomne neuplatnila námietku podľa 28 ods. 3 písm. c)] na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
  3. poskytovaniu osobných údajov uvedených 10 3 písm. d) na účely priameho marketingu.
 2. Dotknutá osoba na základe pfsomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u  prevádzkovateľa kedykoľveknamietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa 1O ods. 3 písm. a), e), j) alebo g)

[Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby aj vtedy, ak: a)spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely tvorby umeleckých alebo literárnych diel, pre potrebyinformovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami a ak osobné údaje spracúva prevádzkovateľ, ktorému to vyplýva z predmetu jeho činnosti; to neplatí, ak spracúvanímosobných údajov na takýto účel prevádzkovateľ porušuje právo dotknutej osoby na ochranu jej osobnosti a súkromia alebo takéto spracúvanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby vylučuje osobitný zákon alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, e) sa spracúvajú osobné údaje, ktoré už boli zverejnené v súlade so zákonom a prevádzkovateľ ich náležite označil ako zverejnené; ten, kto tvrdí, že spracúva zverejnené osobné údaje, na požiadanie preukáže úradu, že spracúvané osobné údaje boli už zákonne zverejnené, f) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie dôležitej úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo g) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, najmä osobné údaje spracúvané v rámci ochrany majetku, finančných alebo iných záujmov prevádzkovateľa a osobné údaje spracúvané na zabezpečeniebezpečnosti prevádzkovateľa prostredníctvom kamier alebo obdobných systémov; to neplatí, ak pri takomto spracúvani osobných údajov prevažujú základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré podliehajú ochrane podľa tohto zákona] vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom   prípade takýmto spracúvaním osobných údajovpoškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ jepovinný osobné   údaje, ktorých spracúvanie   dotknutá osoba namietala,   bez zbytočného   odkladu blokovať   a zlikvidovať   ihneď, ako to okolnosti dovolia.

 1. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľveknamietat' a  nepodrobiť  sa  rozhodnutiu  prevádzkovateľa,  ktoré  by  malo  pre  ňu  právne  účinky alebo významný  dosah, ak sa také rozhodnutie  vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania iei osobných údaiov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej  formy  spracúvania,  pričom  prevádzkovateľ je  povinný  žiadosti  dotknutej  osoby  vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa§ 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel  požiadavke  dotknutej  osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe  zmluvy  prijal iné primerané  opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej
 2. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
  1. písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosťpodanú elektronickou  poštou  alebo  faxom  dotknutá  osoba  doručí  písomne  najneskôr  do troch  dní  odo  dňa jej odoslania,
  2. osobne ústnou formou do zá.pi:mice, z ktorej musf byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu,jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
  3. u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovibez zbytočného
 3. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochraneosobných údajov.
 4. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 5. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka

 

Poskytnutie informácií dotknutej osobe podl'a § 29:

 1. iiadosť dotknutej osoby podľa§ 28 1 písm. a) až c), e) až h) a ods. 3 až 5 vybaví prevádzkovateľ bezplatne.
 2. Ziadosť dotknutej osoby podľa 28 ods. 1 písm. d) vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaníminformácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.31)
 3. Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa odsekov 1 a 2 najneskôr do 30 dní odo dňa doručeniažiadosti.

 

Oznámenie o obmedzení práv dotknutej osoby podľa § 30

Obmedzenie práv dotknutej  osoby podľa  § 28 ods. 2 prevádzkovateľ bez zbytočného  odkladu  písomne oznámi  dotknutej  osobe a úradu.